සමාගම් සුදුසුකම්

සමාගම් සුදුසුකම්

අයිඑස්ඕ

jiankang-yingwen
huanjign-yignwen
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

පේටන්ට් සහතිකය

11
1-2
Cetificate-of-patent

ගෞරව සහතිකය

zhengshu_15
zhengshu_17
1
zhengshu_16

නිෂ්පාදන සහතිකය සහ වාර්තාව

zhengshu_06
10Ah-CE
11
zhengshu_05
zhengshu_04
2
zhengshu_10
33
zhengshu_02
zhengshu_14
zhengshu_01
44
zhengshu_11
zhengshu_12