කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

factory (2)

පිළිගැනීම

factory (1)

ප්‍රදර්ශන ප්‍රදේශය

factory (7)

විවේක ප්‍රදේශය කියවීම

factory (6)

කාර්යාල ප්‍රදේශය

factory (3)

රැස්වීම් කාමරය

Visting-Access

ප්‍රවේශය නැරඹීම

Entrance

ඇතුල්වීම

PACK

ඇසුරුම

Baking

ෙබ්කිං

Sub-Capacity

ධාරිතා වර්ග කිරීම

Stacking-(21)

ගොඩගැසීම

Laser-Welding

ලේසර් වෙල්ඩින්

Rolling

රෝලිං

Die-Cutting

කැපීම මිය යන්න