අපේ ඉතිහාසය

අපේ ඉතිහාසය

2005

R&D මධ්‍යස්ථානය 2005 දී ආරම්භ කරන ලදී

2009

නිෂ්පාදකයා 2009 දී ආරම්භ කර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළේය

2011

විවිධාකාර ගබඩා සහ බල බැටරි පද්ධති R&D, 2011 දී ගෝලීය අලෙවිකරණය ආරම්භ කරන්න

2013

2013 දී තමන්ගේම වෙළඳ නාමයක් සමඟ කැරවාන් සහ ආර්වී සඳහා මුවර් බැටරි දියත් කරන්න

2014

2014 සිට ගෝලීය සන්නිවේදන උපස්ථ බල සැපයුම් වෙළඳපොළ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

2019

අතේ ගෙන යා හැකි බැටරි පද්ධතියේ නව වැදගත් වෙළඳපොළක් 2019 දී විවෘත කරන්න

2020

දිගටම වර්ධනය වන්න